zondag 2 juni 1991

Integraliteit

Maak expliciet een afweging van de mate waarin u in uw beleid dwarsverbanden wilt leggen met aanverwante beleidsvelden: bepaal in welke mate en hoe uw beleid integraal wordt vormgegeven.

Bij uw beleidsvraagstuk kunt u kiezen voor een samenhangende aanpak van problemen. U kunt meerdere doelen integreren of middelen bundelen. Integraliteit kan echter ook leiden tot doelverwarring (streven we wel dezelfde doelen na), onduidelijke verantwoordelijkheden en een langere doorloop van het proces.

Met de Omgevingswet moet je vooraf op een hoger niveau de verkeerambities formuleren en deze afstemmen met ambities van andere sectoren. Je rol verandert van meer toetsend naar meer adviserend en integraal afwegend (zie brochure Mobiliteit en Omgevingswet).

"Vaak is er bij beleidsontwikkeling sprake van afhankelijkheid van andere beleidsthema’s en niveaus (bijvoorbeeld RO-beleid). Afstemmen op visieniveau lukt meestal wel aardig. Wanneer het concreter wordt blijkt dit echter lastig."

Marcel Meeuwissen, gemeente Enschede


Voor het bepalen van de gewenste mate van integraliteit stelt u zich de volgende vragen:

  • Welke relaties liggen er met andere beleidsvelden?
  • In welke mate heb ik andere beleidsvelden nodig (informatie, besluitvorming, draagvlak, menskracht)?
  • In welke mate is afstemming vereist (bijvoorbeeld door wetgeving)?
  • Welke kansen biedt afstemming in termen van samenhang beleid en draagvlakverwerving?
  • Wat zijn mogelijke gevolgen voor de projectvoortgang (proces, inhoud en organisatie)?
  • In hoeverre zijn die gevolgen acceptabel en/of stuurbaar?
  • Wie kan ik het beste betrekken en op welke moment?
  • Wat heb ik nodig aan instrumenten om de dialoog te starten met de andere beleidsvelden?
Maak een bewuste keuze ten aanzien van de participatie van burgers en groeperingen.

Overweeg keuzes goed
Een natuurlijke neiging van projectmanagers is om inhoudelijke besluiten te nemen. Bedenk echter dat elk inhoudelijk besluit voor- en tegenstanders kent. Wanneer te vroeg in een beleidsproces inhoudelijke besluiten worden genomen, kan dat leiden tot verzet bij partijen. Neem daarom niet te snel inhoudelijk besluiten, maar denk eerst goed na over de vraag welke partijen bij welke inhoudelijke besluiten betrokken moeten worden: inhoud volgt proces. Zelfs wanneer op voorhand zeker is dat een procesmatige aanpak tot dezelfde inhoudelijke oplossing leidt, is het nog steeds verstandig om partijen te betrekken. Wanneer partijen meedoen in het proces zullen ze een sterkere betrokkenheid voelen: het is ook ‘hun’ besluit in plaats van een andermans besluit.

Zorg voor transparantie
Zorg ervoor dat partijen kunnen nagaan of het proces integer wordt doorlopen.
Een proces met veel spelers die verschillende belangen nastreven kan voor partijen bedreigend zijn. Zij weten niet welke kant het proces opgaat. Deze onzekerheid kan leiden tot verzet. Het is daarom van groot belang om te zorgen voor een transparant proces waarin openheid wordt geboden over de wijze van besluitvorming en de manier waarop partijen betrokken worden.
Hoe te zorgen voor transparantie verschilt per partij. Voor sommige partijen is het voldoende dat zij het proces op transparante wijze kunnen ‘volgen’, voor andere partijen is het ook wenselijk dat zij hun belangen kunnen inbrengen of zelfs een rol krijgen bij de besluitvorming.

Maak eventueel gebruik van het instrument Participatie per actorengroep.

Wanneer u bent geïnteresseerd in algemene ervaringsregels toegespitst op regionale of gebiedsgerichte samenwerking dan verwijzen wij u naar de volgende rapporten:Geen opmerkingen:

Een reactie posten