maandag 14 december 1998

Besluitvorming

De fase van besluitvorming is een spannend moment. De geleverde inspanningen moeten worden verzilverd in de vorm van een positief besluit. Rationele argumenten zijn daarvoor een belangrijke basis. Er is echter meer.


Timing

Beslissers hanteren een eigen afwegingskader en staan daarom in meerdere of mindere mate open voor de gepresenteerde visie, analyses en argumenten. Ook het moment van besluitvorming kan een beslissende rol spelen: vlak voor de verkiezingen zijn volksvertegenwoordigers minder bereid om een zwaarwegende beslissing te nemen (de kiezer kan ze er immers op afrekenen).
Probeer bij de vormgeving van het besluitvormingsproces (voor zover u daar invloed op heeft) na te denken over de timing. Werk transparant: laat betrokken partijen weten wanneer welke besluiten worden genomen. Ook moet het voor iedereen duidelijk zijn welke mogelijkheden tot inspraak, bezwaar en beroep er zijn.
Procesmanagement:
Probeer de besluitvorming te sturen door:
  1. Een point of no return te creëren; deelbesluiten voorleggen, waardoor beslissers zich aan de inhoud van het uiteindelijke voorstel gaan committeren.
  2. Het voorgestelde alternatief met cijfers te onderbouwen en te voorzien van:
    a. een heldere, gewogen multi-criteria-analyse en
    b. de standpunten van de verschillende actoren per alternatief.
  3. Risico’s (politieke, financiële, etc) per alternatief te benoemen.
  4. Bewust separate onderdelen of het totaal van het voorstel ter besluitvorming voor te leggen.
Omgevingswet
In het omgevingsplan staat welke functies aan welke locaties worden toebedeeld en welke activiteiten zijn toegestaan. Hoe dat vervolgens in de praktijk wordt gebracht, kan een gemeente voor een groot deel zelf bepalen door een slimme mix van regels in omgevingsplan, programma’s en beleidsregels. Er is niet één manier om de gebruiksruimte in te delen (zie de brochure Mobiliteit en Omgevingswet).

Mijlpaal: het duurzame mobiliteitsplan (SUMP) 
In de SUMP-handleiding wordt het SUMP document als één van de mijlpalen genoemd. Dit is vergelijkbaar met wat in Nederland vaak wordt aangeduid als Verkeers- en Vervoerplan, Mobiliteitsplan of Nota Mobiliteit.
In de SUMP-handleiding wordt de besluitvorming beschreven in stap 9.

Transparantie en objectiviteit
“De herkenbaarheid van een probleem of opgave is cruciaal voor de besluitvorming en het maatschappelijk draagvlak. Ook zou het handig zijn om inzicht te hebben in het gewicht van het probleem. Door burgers wordt een oplossing afgewogen ten opzichte van het probleem (is de oplossing voor mij erger dan het probleem).”
Fokko Kuik, diVV gemeente Amsterdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten