donderdag 11 november 1999

Doelen

Het formuleren van beleidsdoelen is het hart van de beleidscyclus. Doelen vormen immers de leidraad voor alle verdere beleidshandelingen:


 • doelen zijn de basis voor een gerichte analyse;
 • doelen zijn de basis voor het formuleren van oplossingsrichtingen;
 • doelen zijn de basis voor het afwegen van maatregelen op grond van effectiviteit;
 • doelen zijn de grondslag voor monitoring en evaluatie;
 • doelen zijn de basis voor het bijsturen van de beleidshandelingen.


Schaalniveaus
Belangrijk is vooral dat u zich realiseert dat beleidsdoelen worden geformuleerd op verschillende schaalniveaus, die onderling samenhangen. Strategische doelen worden uitgewerkt op tactisch en operationeel niveau. Daarnaast kunnen per beleidsveld strategische doelen worden onderscheiden, die weer moeten bijdragen aan organisatiedoelen. Zo moet een goede bereikbaarheid voor veel overheden bijdragen aan welvaart op economisch en sociaal vlak. Een goede tip is om een doelenboom op te stellen, die de samenhang tussen al die verschillende doelen in beeld brengt. Wat is het hoofddoel, wat zijn de subdoelen, en zijn actoren het eens over uitwerking (SMART) van de doelen?
In de praktijk
In gesprekken met beleidsmedewerkers wordt unaniem gewezen op het belang van goed geoperationaliseerde doelen. Opmerkelijk is echter dat uit een analyse van verschillende beleidsplannen blijkt dat doelen weliswaar altijd zijn geformuleerd, maar niet altijd uitblinken in gerichtheid en meetbaarheid. Onduidelijkheid bestaat in die gevallen vooral over de te realiseren concrete prestaties of effecten.
Duurzame doelen essentieel

De Omgevingswet is gericht op (zie de brochure Mobiliteit en Omgevingswet):

 1. Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en
 2. Het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.
In de wet staat dat een bestuursorgaan (gemeenteraad, college van burgemeester & wethouders, Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, et cetera) zijn taken en bevoegdheden die hij op grond van de Omgevingswet heeft, uitsluitend uitoefent met het oog op deze doelen (artikel 2.1 lid 1 Omgevingswet). Daarbij is een gemeente bevoegd gezag, tenzij daarover andere regels zijn gesteld (artikel 2.3 lid 1 Omgevingswet).

Een duurzaam mobiliteitsplan sluit hier prima op aan en omvat in ieder geval de volgende doelen (SUMP handleiding, introduction):

 • het waarborgen van een mobiliteitssysteem dat toegang biedt tot diensten en banen voor een ieder;
 • het verbeteren van verkeersveiligheid en sociale veiligheid;
 • het verminderen van luchtverontreiniging, geluidhinder, CO2-emmissies en energieverbruik;
 • het verbeteren van de efficiency en de kosteneffectiviteit van de mobiliteit voor mens en goed;
 • het bijdragen aan een aantrekkelijk en hoogwaardig verblijfsklimaat en buitenruimte in de stad.


Relatie doelen en oplossingsrichtingen
"In Doetinchem is er een afweging gemaakt tussen leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid. Bij hervatting van het proces heeft het college de raad in een vroeg stadium laten uitspreken, dat bereikbaarheid (centrum en industriegebieden) en veiligheid (in de woonwijken) cruciaal zijn voor de huidige situatie in Doetinchem. Met alleen deze axioma’s als vastgesteld kader door de raad, is men vervolgens de problemen gaan analyseren. Hoewel de maatregel ‘Oostelijke randweg’ al bekend was, heeft men getracht dit buiten beschouwing te laten bij het opstellen van de doelen. Hiermee zijn de doelen zo objectief mogelijk opgesteld en is het een goed beginsel om mee door te werken."
Joost Meilof, gemeente Doetinchem

Geen opmerkingen:

Een reactie posten