maandag 11 februari 1991

Inhoud

Zorg dat inhoud en proces niet los van elkaar komen te staan; voorkom dat sprake is van een goed proces met een uitkomst die inhoudelijk van slechte kwaliteit is, zogeheten ‘negotiated nonsense’.


1. Betrek partijen bij inhoudelijke studies
Het laten uitvoeren van onderzoek door experts - ter ondersteuning van de besluitvorming - kan een goede manier zijn om de kwaliteit van de inhoud te borgen. Experts hebben echter vaak de neiging om studies zelfstandig uit te voeren zonder partijen erbij te betrekken (met het oog op onafhankelijkheid). Niet zelden leidt deze aanpak tot wantrouwen bij partijen, zowel ten aanzien van de uitkomsten van het onderzoek als ten aanzien van de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd.
Betrek partijen daarom bij inhoudelijke studies – zonder de onafhankelijkheid ervan in het geding te laten komen – bijvoorbeeld door ze vragen en suggesties in te laten brengen voorafgaand of tijdens het onderzoek. Dat vergroot de acceptatie van de uitkomsten en daarmee de bruikbaarheid. Zelfs het betrekken van input van partijen waarvan experts weten dat deze input niet bijdraagt aan de resultaten kan zinvol zijn, omdat onzekerheden van partijen weggenomen kunnen worden en aangetoond kan worden dat de vraag of suggestie serieus is genomen.
2. Laat informatie het resultaat zijn van een onderhandeling
In een proces kan het ook waardevol zijn om naast objectief verkregen informatie gebruik te maken van informatie die in onderhandeling tussen partijen tot stand is gekomen (en daardoor in bepaalde mate subjectief van aard is), zogeheten ‘negotiated knowledge’. Partijen bepalen in dat geval bij welke informatie onderhandelingsruimte ligt en spreken af dat aan de uitkomsten van het onderhandelingsproces een zeker gewicht wordt toegekend.
Het is zaak een zo goed mogelijke balans te vinden tussen objectieve, onafhankelijke informatie en ‘negotiated knowledge’, zodat op basis van de beschikbare informatie kwalitatief goede besluiten kunnen worden genomen die worden gedragen door de partijen. Een goed voorbeeld hiervan is de keuze om door een onafhankelijke expert een rekenmodel te laten ontwikkelen dat vervolgens door betrokken partijen gebruikt kan worden om hun eigen voorkeursmaatregelen mee door te rekenen.

Integraliteit

"Verkeer en Vervoer kent een wederzijdse afhankelijkheid met veel andere beleidsterreinen. Als daar iets mis is gegaan of een afspraak gemaakt moet worden, kan dit de speelruimte voor V&V onderwerpen (nadelig) beïnvloeden."
Syb Tjepkema, gemeente Zwolle

Geen opmerkingen:

Een reactie posten