zaterdag 14 december 1996

Monitoring

Beleidsontwikkeling is een continu cyclisch proces. Inzicht in de werking van eerder vastgesteld beleid is de basis voor nieuwe beleidsdoelen of bijsturing op het handelen. Monitoring en evaluatie zijn de basis voor dat inzicht. Monitoring en evaluatie maken het ook mogelijk om verantwoording af te leggen: maken we onze voorgenomen acties waar (de prestaties van beleid) en wat leveren die acties op in relatie tot de geformuleerde doelen (de effecten).


Voorbereiding

Belangrijk is om op voorhand te bepalen hoe u die prestaties en effecten wilt meten. Welke indicatoren zijn relevant? Hoe gaat u die indicatoren meten? Met welke frequentie gaat u monitoren?

Stel uzelf ook de vraag hoe u de bevindingen gaat presenteren. Niet alle inzichten zijn voor iedereen relevant (of wenselijk). Zorg ook voor een goede nulmeting, aan de hand waarvan u de beleidseffecten kunt vergelijken.


Mijlpaal 5: Document met leerervaringen

Een belangrijk onderdeel van een duurzaam mobiliteitsplan is een (planning voor de) beleidsevaluatie. Indicatoren gekoppeld aan SMART doelen worden vastgesteld. En er wordt aangegeven wat en hoe vaak er wordt gemonitord. Hierbij wordt zowel gekeken naar de output (is het plan uitgevoerd) als naar de outcome (in hoeverre worden de beoogde doelen bereikt). In de SUMP-handleiding wordt monitoring en evaluatie in stap 8 ingebouwd in het duurzame mobiliteitsplan (SUMP). In stap 11 wordt een document gemaakt waarin de lessons learnt zijn opgenomen. Deze stap zorgt ervoor dat leerervaringen worden opgenomen in het uitvoeringsproces. Minstens eens in de vijf jaar wordt de uitvoering geactualiseerd.


Leren van ervaringen
"Ervaringen uit het verleden (ex post analyse) is van groot belang voor het verbeteren van de kwaliteit van nieuwe beleidsprocessen. Ex post analyse vindt onvoldoende plaats. Beleid is een continu proces waarin leren en verbeteren centraal staan. Belangrijk is daarbij om te leren van de geschiedenis (wat leert het verleden ons) en open te staan voor signalen uit de maatschappij."
Luca Bertolini, Universiteit van Amsterdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten