vrijdag 11 augustus 2000

Probleemeigenaar

Maak in een vroeg stadium duidelijk wie verantwoordelijk is voor de oplossing van het geconstateerde probleem: benoem een probleemeigenaar.

De bereidheid om actief een probleem op te lossen is afhankelijk van twee factoren: ervaar ik een probleem en voel ik mij verantwoordelijk voor de oplossing ervan. Die verantwoordelijkheid kan voortvloeien uit formele overheidstaken, wettelijke verplichtingen, gemaakte afspraken (bijvoorbeeld tussen overheden) of directe betrokkenheid als veroorzaker van het probleem. Wanneer die verantwoordelijkheid niet duidelijk is, ontbreekt een probleemeigenaar. Dit kan het geval zijn bij gemeente- of provinciegrensoverstijgende problemen. Zonder afspraken over een gezamenlijke aanpak neemt geen enkele individuele partij het initiatief om het probleem op te lossen. Hetzelfde kan gelden voor problemen die vragen om een samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven.
Stappenplan
Met de volgende drie stappen maak je een partij probleemeigenaar:

  1. Schets een helder beeld van de problematiek en de consequenties voor alle te betrekken partijen.
  2. Geef aan welke oplossingen je als partij zelf kunt initiëren en wat daarvan de beperkingen zijn in termen van oplossend vermogen.
  3. Benoem de mogelijk rol en bijdrage van de andere partijen.

Omgevingswet
Een nieuwigheid in de Omgevingswet is dat een omgevingsplan gebodsbepalingen kan bevatten, die aan burgers en bedrijven onvoorwaardelijke verplichtingen opleggen. Een goed voorbeeld van een gebodsbepaling komt uit het omgevingsplan Hembrugterrein (gemeente Zaanstad) en betreft duurzame mobiliteit: ‘De
gebiedseigenaar is geboden maatregelen te treffen die het gebruik van duurzame mobiliteit stimuleren, hiertoe
wordt onder andere verstaan het realiseren van oplaadpalen voor elektrisch rijden conform de vereisten uit de
beleidslijn ‘Gezond en veilig, onderdeel duurzaamheid’’. en verderop: ‘De gebiedseigenaar zorgt ervoor dat de
buitenruimte verkeersveilig is, zoals bedoeld in de beleidslijn ‘Gebiedskwaliteit Hembrug’’ (zie de brochure Mobiliteit en Omgevingswet).

Procesmanagement: Zorg er hierbij voor dat je ook draagvlak creëert door relevante partijen in het proces te betrekken en hen mee te laten beslissen over de agenda. Door op deze wijze gezamenlijk inzicht te krijgen in de problematiek en de kracht van een gezamenlijke oplossing legt u de basis voor een gedeeld probleemeigenaarschap. De gezamenlijke aanpak kunt u eventueel vastleggen in een convenant.
VOORBEELD
Het oplossen van de fileproblematiek was in het verleden primair een opgave van overheden. Dit heeft geleid tot verschillende infrastructurele maatregelen, aanbod van openbaar vervoer en bijvoorbeeld de inzet van verkeersmanagement. Nu wordt duidelijk dat dit voor verschillende wegen en steden niet leidt tot afdoende oplossing van de fileproblematiek. Dit is aanleiding voor overheden om in het kader van mobiliteitsmanagement het bedrijfsleven aan te spreken op haar belangen en verantwoordelijkheden. Het bedrijfsleven heeft immers belang bij een goede bereikbaarheid en is tevens medeveroorzaker van de fileproblematiek. Overheden proberen het bedrijfsleven daarom in het kader van mobiliteitsmanagement medeprobleemeigenaar te maken. Bij aanvaarding van het probleemeigenaarschap wordt dit vastgelegd in de vorm van een intentieverklaring en/of convenant.

Probleemeigenaar
"Idealiter nemen de doelgroepen van beleid het opdrachtgeverschap over en voelen zich echt probleemeigenaar."
Syb Tjepkema, gemeente Zwolle

Geen opmerkingen:

Een reactie posten