donderdag 14 november 1996

Richt je op het gebruik

Maak gericht gebruik van monitoring in de beleidscyclus

De waarde van monitoring wordt niet zozeer bepaald door de informatie die zij oplevert, maar door het gebruik van die informatie bij toekomstige beleidsbeslissingen. Gebruik de monitorresultaten gericht en structureel om beleid bij te sturen. Organiseer periodiek een overleg met beleidsmakers en uitvoerders over de monitorresultaten en de gewenste bijsturing van het beleid. Gebruik de resultaten ook om het bestuur en de politiek te informeren over de voortgang.
Procesmanagement
Benoem van te voren het doel van de monitoring.
  • Wat wil ik ermee bereiken? Leren, verantwoorden, transparant maken, afrekenen, informeren, bijsturen? 
  • Is de monitoring voor intern of extern gebruik?

Instrumenten

VOORBEELD
Om grip te krijgen op de voortgang van haar programma Dynamisch Verkeersmanagement voert de provincie Noord-Brabant periodiek een prestatiemonitor en een effectmonitor uit. Voor de uitvoering van beide monitors is een protocollenboek ontwikkeld, waarin is vastgelegd welke indicatoren relevant en welke databronnen en analyses geschikt zijn om de benodigde informatie te verzamelen. Daarnaast is nagedacht over de waarde van de monitors in het beleidsproces. Omdat de effecten pas na enkele jaren in beeld komen, wordt in het begin sterk gerapporteerd over de vorderingen en de keuzes voor bijsturing van het totale DVM-programma.

Leren van ervaringen
"Ervaringen uit het verleden (ex post analyse) is van groot belang voor het verbeteren van de kwaliteit van nieuwe beleidsprocessen. Ex post analyse vindt onvoldoende plaats. Beleid is een continu proces waarin leren en verbeteren centraal staan. Belangrijk is daarbij om te leren van de geschiedenis (wat leert het verleden ons) en open te staan voor signalen uit de maatschappij."
Luca Bertolini, Universiteit van Amsterdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten