vrijdag 13 augustus 1999

Zuiverheid

Promoveer maatregelen niet tot doel: blijf zuiver in uw doelformulering.

Bij het opstellen van een beleidsplan (of het proces daaraan voorafgaand) komt het regelmatig voor dat maatregelen ‘een eigen leven gaan leiden’. Niet het oplossen van een probleem, of het realiseren van bepaalde doelen is leidend in de discussie, maar de uitvoering van een maatregel. Een risico in die gevallen is dat de discussie over de maatregelen los komt te staan van de geformuleerde beleidsdoelen. Het formele afwegingskader lijkt dan niet meer van toepassing. Vooral bij gevoelige maatregelen als betaald parkeren of realisatie van nieuwe infrastructuur doet dit fenomeen zich voor: maatregelen lijken te worden gepromoveerd tot doel. Trapt u als beleidsmaker niet in deze valkuil. In die gevallen is bestuurlijke en politieke besluitvorming namelijk extra onzeker.
Breng in alle beleidsprocessen zorgvuldig de problemen, doelen en daaruit volgende oplossingen in beeld. Zorg daarmee voor een helder afwegingskader (in de vorm van de doelen) op grond waarvan het oplossend vermogen van maatregelen kan worden vastgesteld.
VOORBEELD
De verwarring tussen doel en middelen komt regelmatig voor. Dit kan gebeuren tijdens de beleidsontwikkeling, maar ook bij de communicatie over beleid. Bekend voorbeeld uit de recente historie is de discussie over de invoering van rekeningrijden. In de media werd het publiek zelden geïnformeerd over de doelen die met rekeningrijden werden nagestreefd en waarom die maatregel in beeld was gekomen. De discussie spitste zich daardoor vooral toe op neveneffecten, draagvlak en uitvoerbaarheid van de maatregel (de technische aspecten), zonder dat daadwerkelijk het oplossend vermogen van de maatregel is belicht.
Relatie doelen en oplossingsrichtingen
"In Doetinchem is er een afweging gemaakt tussen leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid. Bij hervatting van het proces heeft het college de raad in een vroeg stadium laten uitspreken, dat bereikbaarheid (centrum en industriegebieden) en veiligheid (in de woonwijken) cruciaal zijn voor de huidige situatie in Doetinchem. Met alleen deze axioma’s als vastgesteld kader door de raad, is men vervolgens de problemen gaan analyseren. Hoewel de maatregel ‘Oostelijke randweg’ al bekend was, heeft men getracht dit buiten beschouwing te laten bij het opstellen van de doelen. Hiermee zijn de doelen zo objectief mogelijk opgesteld en is het een goed beginsel om mee door te werken."
Joost Meilof, gemeente Doetinchem

Geen opmerkingen:

Een reactie posten